Общи условия

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от Маунтин Адвенчър ЕООД (ЕИК BG204902110), със седалище гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 47, на собствения си интернет сайт PirinAdventure.bg, за осъществяване на контакти между хотели, къщи за гости и ресторанти и потенциални купувачи.

2. Страните по настоящия договор са Маунтин Адвенчър ЕООД, от една страна, и всеки Потребител, влязъл на страниците на сайта PirinAdventure.bg

3. Потребителят заявява, че е запознат с Условията за ползване и всяко активно действие от негова страна, на страниците на PirinAdventure.bg представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ.

4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, който води към други интернет страници от сайта PirinAdventure.bg.

II. Предмет на договора

1. Маунтин Адвенчър ЕООД предоставя за ползване на Потребителите туристически пътеводител, който има за цел да съдейства за развитието на туризма в Пирин Планина, България.

2. Маунтин Адвенчър ЕООД само поддържа интернет сайта PirinAdventure.bg и не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотирани в интернет сайта, собственост на Маунтин Адвенчър ЕООД.

– За евентуални недостатъци по отношение на местата за настаняване, както и ако условията или цените, обявени в сайта, се окажат грешни или подвеждащи.

– За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез банери/препратки, поставени в сайта PirinAdventure.bg.

– За вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служителите на Маунтин Адвенчър ЕООД.

– За вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до сайта PirinAdventure.bg, при случаи, независещи от екипа на Маунтин Адвенчър ЕООД.

5. Потребителят се задължава, при използването на сайта PirinAdventure.bg:

– да спазва българските закони, приложими чужди закони, настоящите Общи условия, Условията за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

– да не накърнява доброто име на никого и да не призовава към нарушаване на обществения ред.

– да уведомява незабавно екипа на Маунтин Адвенчър ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение.

– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от тях, принадлежащи към базата данни на Маунтин Адвенчър ЕООД и по този начин да създава собствена база данни.

– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. Освен в случаите, когато е упоменато, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува или разпространява ресурсите, които са публикувани на сайта PirinAdventure.bg

III. Допълнителни условия

1. Настоящите Общи условия включват и Условия за ползване.

2. С потвърждаването на Общите условия, Потребителите на сайта PirinAdventure.bg потвърждават приемането и на всяко едно от приложенията към тях.

3. Маунтин Адвенчър ЕООД, като собственик, си запазва правото да променя или допълва Общите условия, без да уведомява Потребителите за това.

4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредби на действащото законодателство на Република България.

5. Общите условия могат да бъдат преразгледани и обновени във всеки момент, когато Маунтин Адвенчър ЕООД прецени. Ако Потребителят продължи да използва сайта PirinAdventure.bg, той се съгласява с направените промени.

 

Всички права запазени! ®

Маунтин Адвенчър ЕООД, ЕИК: 204902110, адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 47, тел.: 0889 001234